”Vi, representanter från de advokatsamfund som samlats i Wien för den 48:e europeiska ordförandekonferensen den 21 februari 2020, vill tillsammans med alla domare, åklagare och advokater uppmana de europeiska institutionerna och de nationella myndigheterna att med alla tillgängliga medel bevara och återupprätta domstolarnas oberoende och rättsstatens mekanismer i Europa.”

Så inleds den resolution som antogs vid de europeiska advokatsamfundens ordförandemöte i Wien i februari. Resolutionen har undertecknats av Sveriges advokatsamfund.

I resolutionen, som har undertecknats av 45 advokatorganisationer, uppmanas EU:s institutioner och de nationella regeringarna att upprätthålla en oberoende advokatkår och självständiga domstolar. De undertecknande organisationerna uttrycker också sitt stöd till Polens domare som protesterat kraftfullt mot den polska regeringens försök att styra domstolarna.

Advokatorganisationerna utlyser i resolutionen också en domar- och advokatmarsch i Bryssel den 24–26 juni i år, till stöd för rättsstaten, maktdelningen, oberoende domstolar och grundläggande fri- och rättigheter. Advokater, domare och åklagare inbjuds att delta i marschen.

Läs resolutionen.