Häktade som är under 18 år ska ha rätt att vistas med personal eller någon annan person i minst fyra timmar varje dag. Misstänkta ska som utgångspunkt få vara häktade i som längst sex månader, eller i högst tre månader om de är under 18 år. Tiderna ska få överskridas om det finns synnerliga skäl, till exempel om det misstänkta brottet är särskilt svårutrett därför att det är en del i organiserad eller gängrelaterad brottslighet.

Det föreslår regeringen i propositionen Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (prop. 2019/20:129).

Regeringen föreslår också  att rätten ska besluta vilka slags restriktioner åklagaren får ge en misstänkt och att åklagaren ska redovisa en tidsplan för förundersökningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Prop. 2019/20:129 Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering