Domstolsverket har beslutat om nya föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid.

Enligt de nya föreskrifterna har en offentlig försvarare, som biträder någon som är gripen eller anhållen vid polisförhör på vardagar mellan kl. 0–7 och kl. 18–24, eller på söndagar, andra allmänna helgdagar, lördagar, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, rätt till ersättning med 2 810 kr per arbetad timme i anledning av förhöret – om försvararen har förordnats under tingsrätternas beredskap enligt 1 och 1 a §§ förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. och polisförhöret hålls i anslutning till förordnandet, eller om försvararen har förordnats under annan tid och det är särskilt brådskande att polisförhöret hålls före nästkommande vardag.

Tidsspillan i samband med arbetet ersätts enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:10) med 1 285 kr per timme, även om den uppkommer mellan kl. 22 och 7.

Domstolsverket har också beslutat om ändring i sina föreskrifter (DVFS 2019:5) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt, så att brottmålstaxan enligt de nya föreskrifterna får överskridas även om arbete har varit påkallat och utförts under vardagar kl. 0–7 och kl. 18–24 eller söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2020.

Advokatsamfundet har tidigare publicerat information riktad till brottmålsadvokater om tingsrätternas kvällsberedskap från och med den 1 april.

Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:4) om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid

Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:5) om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:5) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt

Uppdaterad version (mars 2020) av Domstolsverkets publikation Rättshjälp och taxor 2020 med de nya föreskrifterna om ersättning vid kvällsberedskap