Lagrådet har granskat och yttrat sig över regeringens lagförslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken för att möjliggöra regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall.

I sitt yttrande riktar Lagrådet ovanligt stark kritik mot lagförslaget, och konstaterar att det strider mot regeringsformen på flera sätt.

Först konstaterar Lagrådet att förslaget inte uppfyller regeringsformens krav på beredning av regeringsärenden och att förslaget redan av det skälet inte kan läggas till grund för lagstiftning. Regeringen sände ut departementspromemorian Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall på remiss strax efter kl. 15 måndagen den 30 augusti, med sista svarstid fredagen den 3 september. Remisstiden var alltså i praktiken endast några dagar, fastän förslagen enligt Lagrådet är långt ifrån okomplicerade både i fråga om de miljömässiga konsekvenserna av ett fortsatt täkttillstånd och i fråga om de rättsliga frågor som förslagen väcker.

”För att det ska vara försvarbart att på detta sätt avvika från gängse beredningsrutiner genom en extremt kort remisstid och genom att sända remissen till bara ett begränsat antal remissinstanser med mer uttalad rättslig inriktning måste det krävas utomordentligt starka skäl. Dessa skäl är bara delvis redovisade i ärendet”, skriver Lagrådet.

En remisstid på bara några dagar är inte acceptabel i det här fallet– inte minst med beaktande av de komplexa rättsliga frågor som remissen väcker – skriver Lagrådet, även om Lagrådet inser att regeringen har haft anledning att snabbt överväga lagstiftning på grund av Mark- och miljööverdomstolens beslut den 6 juli att avvisa företaget Cementas ansökan om förlängt täkttillstånd för kalkbrytning på Gotland.

Dessutom anser Lagrådet att regeringens förslag kan ifrågasättas utifrån kravet på att föreskrifter ska vara generella och inte får rikta sig mot en enda enskild fysisk eller juridisk person, som anses finnas i regeringsformen. Lagrådet framhåller att den tillfälliga lagändringen föreslås vara i kraft endast under en mycket kort tid som är anpassad helt efter behoven i det enskilda fall som har motiverat förslaget – och att rekvisiten för regeringsprövning är formulerade så att den tillfälliga lagen kommer att kunna tillämpas bara i just det enda fallet. Därför framstår den tillfälliga lagstiftningen som en åtgärd som har vidtagits inte för att ändra reglerna i allmänhet, utan för att korrigera utfallet i den konkreta tillståndsprocessen.

Sammantaget anser Lagrådet att övervägande skäl talar för att förslagen i lagrådsremissen strider mot generalitetskravet. Därmed står förslagen i strid med regeringsformen också i sakligt hänseende.

Lagrådet menar också att man måste beakta risken för att lagstiftaren skadar tilltron till det svenska rättssystemet, liksom respekten för den grundläggande uppgiftsfördelning mellan riksdagen och regeringen som uttrycks i regeringsformen – genom att införa lagstiftning som är helt inriktad på att korrigera utgången i ett enskilt fall som har hanterats i domstol.

Slutsatsen blir att Lagrådet inte kan tillstyrka förslagen i regeringens lagrådsremiss.

Lagrådets yttrande över lagrådsremissen Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall