Sveriges advokatsamfund kan inte ställa sig bakom förslaget från Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer om att införa två nya brott i brottsbalken, ”organiserad rasism” och ”stöd åt organiserad rasism”, även om Advokatsamfundet ställer sig bakom syftet med förslagen.

I sitt remissyttrande över kommitténs förslag understryker Advokatsamfundet att de föreslagna straffbestämmelserna innebär inskränkningar i centrala grundlagsskyddade rättigheter och att det innebär att mycket höga krav ställs på den föreslagna lagstiftningens effektivitet, proportionalitet, rättssäkerhet och legalitet.

Enligt Advokatsamfundets uppfattning är det inte visat att inte en lika effektiv bekämpning av organiserad rasism kan uppnås genom en konsekvent tillämpning av den strafflagstiftning som redan finns, i första hand primärt straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp.

Advokatsamfundet anser också att rekvisiten i de föreslagna straffbestämmelserna skulle innebära en långtgående och alltför vagt avgränsad utvidgning av det kriminaliserade området. Kriminaliseringen skulle vara svår att förena med bestämdhetskravet i den straffrättsliga legalitetsprincipen. Bestämdhetskravet accentueras ytterligare när det gäller att inskränka de grundläggande förenings- och opinionsfriheterna i regeringsformen.

Advokatsamfundet menar att den föreslagna lagstiftningen skulle bli mycket svår att tillämpa utifrån legalitetshänseende, med stora gränsdragnings- och bevisproblem som skulle kräva en omfattande praxisbildning från Högsta domstolen. Enligt Advokatsamfundet är det viktigare för de rättsvårdande myndigheter att utveckla och effektivisera de verktyg som lagstiftaren redan har givit dem, att skapa nya och svårtillämpade straffbestämmelser.

En rad andra remissinstanser avstyrker kommitténs förslag eller befarar att den föreslagna lagstiftningen kommer att få begränsad betydelse i praktiken, däribland Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Göteborgs tingsrätt, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Brottsförebyggande rådet, Centret mot våldsbejakande extremism, Göteborgs universitet, Sveriges Domareförbund samt människorättsorganisationer som Amnesty International,Civil Rights Defenders, och MR-fonden.

Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27)