En advokats arvode som styrelseordförande i ett börsbolag, som betalas ut till hans advokataktiebolag, ska beskattas som inkomst av tjänst. Det är innebörden av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Advokaten som har bett om förhandsbeskedet är verksam i sitt helägda advokataktiebolag.

Advokaten har frågat Skatterättsnämnden om han ska ta upp styrelsearvodena från ett börsbolag där han är styrelseordförande som inkomst, och om han i så fall ska ta upp arvodena som inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet.

Advokaten har fått uppdraget som styrelseordförande genom beslut på bolagsstämman, och det är inte reglerat i avtal. Uppdraget omfattar omkring 200 timmar per år. Styrelsearvodet är fast och faktureras av advokatfirman som också får kompensation för sociala avgifter. Därutöver debiteras moms på hela beloppet.

Advokaten anser att arvodena ska tas upp till beskattning av advokatfirman. Han hänvisar till HFD-avgörandet 2017 ref.  41, där det framgår att styrelsearvoden normalt ska tas upp till beskattning av ledamoten i inkomstslaget tjänst, men att det finns fall där undantag kan göras. Advokaten menar att advokaters styrelseuppdrag inte är bara ett personligt uppdrag, utan också ett uppdrag som utförs inom advokatverksamheten. Man kan hävda att sådana uppdrag är tillfälliga och avgränsade; därmed bryter de presumtionen om tjänstebeskattning.

Advokaten anför att styrelseuppdraget utförs av honom i egenskap av advokat. Av god advokatsed följer att inkomster från uppdraget då måste intäktsföras i advokataktiebolaget. Om han inte utför eller intäktsför uppdraget i advokatverksamheten, menar han att han riskerar att överträda reglerna om god advokatsed.

Skatteverket anser tvärtom att arvodena ska tas upp av advokaten som inkomst av tjänst. Enligt Skatteverket kan styrelseuppdraget inte jämföras med ett ordinärt styrelseuppdrag för en advokat, där tyngdpunkten kan ligga på advokatens särskilda juridiska kompetens. Det aktuella ordförandeuppdraget innebär en traditionell ordföranderoll med övergripande ansvar och handlar inte om ett juridiskt arbete som anknyter till advokatbyrån. Att det inte finns något skriftligt avtal med börsbolaget visar att advokatbolaget inte är en tydlig avtalspart, utan visar snarare på att advokaten kan välja om han ska fakturera arvodet personligen eller via bolaget. God advokatsed kan möjligen vägas in vid bedömningen men vid en eventuell regelkonflikt har inkomstskattelagen företräde, menar Skatteverket

Skatterättsnämnden konstaterar i sitt förhandsbesked att inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen räknas till inkomstslaget näringsverksamhet, och att med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Av andra stycket framgår att vid bedömningen av om en uppdragstagares verksamhet bedrivs självständigt särskilt ska beaktas vad som har avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

Nämnden hänvisar till avgörandet HFD 2017 ref. 8 och tidigare rättspraxis som anges i det rättsfallet, och noterar att, om verksamheten i ett bolag i allt väsentligt bygger på ägarens personliga arbetsinsatser, det kan bli aktuellt att bortse från bolaget och i stället anse att ersättning som bolaget erhåller för utförda tjänster ska beskattas hos ägaren.

Skatterättsnämnden skriver att en advokatverksamhet i normalfallet bör kunna bedrivas i bolagsform med skatterättslig verkan, även om verksamheten bygger på ägarens personliga insatser. Men uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag kan enligt 8 kap. 10 § aktiebolagslagen bara utföras av en fysisk person. I praxis har en presumtion fastslagits för att inkomster från styrelseuppdrag ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst hos den ledamot som har utfört uppdraget (RÅ 1993 ref. 104, RÅ 2000 not. 187 och HFD 2017 ref. 41). Presumtionen kan frångås bara under särskilda förutsättningar.

Skatterättsnämnden finner att advokatens uppdrag som styrelseordförande inte är ett tidsmässigt avgränsat uppdrag som gäller en specifik insats i bolaget. Av det följer att styrelsearvodet ska tas upp av advokaten som inkomst av tjänst. Att arvodet enligt god advokatsed ska intäktsföras i advokatbolaget föranleder ingen annan bedömning, skriver nämnden i förhandsbeskedet.

Advokaten har överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 18 juni 2018 (dnr 107-17/D)