Utredaren Johan Sjöö överlämnade igår, den 16 augusti, delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Förslagen innebär att det ska bli enklare att använda kamerabevakning i brottsbekämpningen.

Johan Sjöö har på regeringens uppdrag kartlagt behovet av förenklade regler vid kamerabevakning i brottsbekämpningen. Enligt utredaren visar kartläggningen att tillståndsplikten medför negativa effekter för den brottsbekämpande verksamheten, samtidigt som behovet av kamerabevakning har ökat. Utredningen konstaterar att det numera finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt, särskilt genom den nya dataskyddsregleringen.

Utifrån detta föreslår nu utredaren att dagens tillståndsplikt för kamerabevakning ska tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket. Myndigheterna ska inför varje beslut väga behovet av bevakning mot enskildas intresse av att inte bli bevakade. Myndigheter som missar att göra en sådan intresseavvägning kan bland annat drabbas av en sanktionsavgift.

Redan från den 1 augusti i år har möjligheterna för polisen att sätta upp övervakningskameror ökat. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, finns det dock inte stöd i forskningen för att kameraövervakning skulle minska antalet våldsbrott.

SOU 2018:62 Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande