Elisabeth Massi Fritz inställde sig till disciplinnämndens sammanträde idag den 27 augusti tillsammans med sitt ombud advokat Monique Wadsted och jur. kand. Mikaela Lamrin. Advokaten Torgny Wetterberg hade utsetts att som samfundets representant utföra den talan som föranleds av ärendet. Torgny Wetterberg inställde sig vid sammanträdet.

Torgny Wetterberg angav vad samfundet lägger Elisabeth Massi Fritz till last.

Muntligt förhör ägde rum med Elisabeth Massi Fritz.

Monique Wadsted begärde ersättning för försvaret med 218 000 kr exklusive moms motsvarande 52 timmars arbete. Disciplinnämnden beslöt tillerkänna Monique Wadsted den begärda ersättningen.

Disciplinnämnden fattade beslut att jämlikt 8 kap. 7 § 3 stycket rättegångsbalken tilldela Elisabeth Massi Fritz varning med högsta straffavgift 50 000 kronor. (Beslutet var inte enigt. Fyra ledamöter och generalsekreteraren ville bestämma påföljden till uteslutning ur Advokatsamfundet). Disciplinnämnden ålade dessutom Elisabeth Massi Fritz att jämlikt 43 § Advokatsamfundets stadgar återgälda kostnaden för försvaret till Advokatsamfundet.

Beslutet i sin helhet kommer att meddelas måndagen den 10 september.