I flera europeiska länder, liksom inom Europarådet, pågår försök att underminera de institutioner som är satta att värna demokratin och rättsstaten. Det konstaterar Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland i sin femte rapport om demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstaten i Europa.

Jagland pekar i rapporten på konkreta hot runt om i Europa. Bland annat arbetar populistiska krafter på flera håll för att, i folkets namn, minska domstolarnas oberoende. Yttrandefriheten hotas av det tilltagande våldet och hoten mot journalister, och i vissa länder beskärs ickestatliga organisationers självständighet och frihet.

Korruption fortsätter att vara ett problem, även inom själva Europarådet. Allt fler stater utsätts också för aggressiva försök att med elektroniska medel påverka demokratiska val.

Slutligen tar rapporten också upp den främlingsfientliga och populistiska retorik som växer sig allt starkare i Europa, och som hotar det öppna och inkluderande samhälle som Europarådet och Europakonventionen står för.

Thorbjørn Jagland lämnar i sin rapport förslag på ett antal åtgärder som medlemsstaterna i Europarådet bör vidta för att möta hoten mot demokratin och rättsstaten. Bland annat bör staterna implementera Europarådets plan för att stärka rättsväsendets oberoende. De bör också vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa hot och våld mot journalister, och alla försök att påverka demokratiska val.

Jaglands rapport om demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstaten i Europa finns att beställa eller ladda ner på Europarådets webbplats.