Advokatsamfundet har nu lämnat sitt remissyttrande över promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9). I promemorian föreslår utredaren, f.d. lagmannen, Stefan Strömberg bland annat införandet av snabbförfarande för vuxna, en verksamhet som just nu testas. Strömberg vill också se försök med snabbförfarande för unga lagöverträdare, samt att en ny häktningsbestämmelse införs, som möjliggör häktning oavsett brottets straffskala när det finns risk för återfall i brott.

Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande att man inte har någon ”erinran mot att förundersökningar och brottmål av okomplicerad natur handläggs snabbt och smidigt, så länge som rättssäkerheten upprätthålls fullt ut”.

Precis som utredaren säger Advokatsamfundet nej till införandet av jourdomstolar. Samfundet har dock flera synpunkter på de övriga förslagen.

Ifråga om planerna på ett snabbare förfarande för unga lagöverträdare påpekar Advokatsamfundet att det redan med dagens tidsfrister många gånger kan vara svårt för den tilltalade och dennes advokat att hinna förbereda sin talan ordentligt. De korta planeringshorisonterna innebär också att tilltalade och målsäganden ofta tvingas byta försvarare eller målsägandebiträden, då den som förordnats inte har möjlighet att komma med så kort varsel. Samfundet vill istället lyfta frågan om rätten för socialtjänst och vårdnadshavare att delta vid förhör skulle kunna ersättas med en upplysningsplikt.

Advokatsamfundet säger också nej till förslaget om häktning oavsett brottets straffskala, med motiveringen att det är allt för repressivt. Även Stefan Strömbergs förslag om att åklagare i vissa mindre allvarliga brott ska kunna väcka åtal utan att den misstänkte fått slutunderrättelse om förundersökningen. Rätten till slutunderrättelse bör, enligt Advokatsamfundet, istället stärkas, så att den misstänkte får rätt till ett eget exemplar av förundersökningen.

Avslutningsvis framhåller Advokatsamfundet i sitt remissvar att promemorians förslag måste kombineras med garantier för den misstänkte att även utanför ordinarie kontorstid biträdas av offentlig  försvarare.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Snabbare lagföring, Ds 2018:9