Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. Detta beslutade riksdagen igår, den 7 juni, då man röstade ja till regeringens förslag. Reglerna omfattar unga som var under 18 år när de kom, men som sedan blivit vuxna.

De nya tillfälliga reglerna har under beredningen fått hård kritik från flera tunga remissinstanser, bland annat Advokatsamfundet. Samfundet skrev i sitt remissvar att det i och för sig är positivt att regeringens vill ”förbättra situationen för de ungdomar och unga vuxna som kommit att utsättas för betydande rättsosäkerhet som en följd av förändringarna i utlänningslagstiftningen och en inte enhetlig praxis.” Trots detta var samfundet inte berett att tillstyrka förslaget ”vars utformning framstår som problematisk på flera sätt.”

Advokatsamfundet uttryckte vidare att lagförslaget var lagtekniskt komplicerat och svåröverskådligt. Samfundet ansåg också att det var olämpligt att ta fasta på vilket datum en ansökan lämnats in vid prövning av rätt till uppehållstillstånd. ”Detta är en grund som från rättsstatliga utgångspunkter innebär en inte godtagbar särbehandling av människor” enligt Advokatsamfundet.

Även Lagrådet avvisade förslaget, bland annat med hänvisning till att det var otillräckligt utrett och att det är otillfredsställande att Migrationsverkets handläggningstider ska läggas till grund för beslut om uppehållstillstånd. Lagrådet konstaterade också att de nya reglerna riskerar att göra ett redan komplicerat rättsområde ännu mer komplext.

Till Advokatsamfundets remissvar

Till Lagrådets yttrande.