Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar delar av förslagen till nya regler för bidragsbrott. 

Utredaren föreslår i betänkandet ett utvidgat straffansvar vid oaktsamhet med bidrag, så att den som i väsentlig mån är oaktsam med statliga bidrag ska kunna dömas för bidragsbrott. Enligt Advokatsamfundet  ”står det dock klart att det genom det föreliggande förslaget i denna del läggs ett ansvar på den bidragsbrottsmisstänkte att i processen föra bevisning om sin oskuld. En sådan bevisbörda på den misstänkte är självfallet inte i förenlighet med grundläggande processuella och rättsstatliga grundprinciper.” Samfundet reagerar också mot att de subjektiva förutsättningarna för en brottslig gärning sänks enbart för brott som riktar sig mot det offentliga.

Advokatsamfundet säger också nej till förslaget om att förlänga preskriptionstiden för ringa biståndsbrott och vårdslöst biståndsbrott.

Till Advokatsamfundets remissvar.

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14).