Under våren förekom uppgifter i medier och sociala medier om att en advokat ska ha anlitat och betalat den man som nyligen dömts för terroristbrott. Den dömde ska, enligt dessa uppgifter, ha arbetat med renovering av en fastighet som ägs av advokaten och hennes bror. Polisen har in sin finansiella utredning också funnit att det gjorts utbetalningar till den dömde från advokatens och advokatens makes gemensamma konto, till synes utan att det erlagts skatt och sociala avgifter för arbetet.

Advokatsamfundets styrelse fattade i april beslutet att ta upp ett disciplinärende mot advokaten.

Vid sitt sammanträde den 13 juni beslutade Disciplinnämnden att ärendet inte föranleder någon åtgärd.

Advokaten själv har angett att hennes make har svarat för alla kontakter och betalningar i samband med den aktuella fastighetsrenoveringen. Hon har också anfört att betalningarna saknar samband med hennes advokatverksamhet.

Nämnden konstaterar i sitt beslut att Advokatsamfundets tillsyn är begränsad till advokatverksamheten, såvida det inte är fråga om oredlighet eller att advokat, i annat fall genom att begå brott, visat sig uppenbart olämplig att vara advokat. I dessa fall ska advokaten uteslutas.

De aktuella betalningarna har, enligt nämnden, inget samband med advokatverksamheten. Det har inte heller kunnat visas att advokaten har medverkat till betalningarna på ett sätt som är oredligt eller brottsligt. Inte heller i övrigt har det visat att advokaten har åsidosatt god advokatsed. Ärendet föranleder därför ingen åtgärd.

Länk till beslutet.