En bostadsrättsförening som förlorade en entreprenadtvist ansåg att den advokat som företrädde föreningen hade orsakat föreningen skada genom bristande rådgivning och processföring.

En advokat bär gentemot sin klient ett ansvar på kontraktsrättslig grund för skada som vållas uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Ansvaret präglas av de kunskaper som en advokat förutsätts ha i sin egenskap av juridisk expert och ledamot av Advokatsamfundet.

Vid bedömningen av om det föreligger skadeståndsgrundande vårdslöshet måste hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet, till exempel uppdragets omfattning, de sakliga och rättsliga frågornas komplexitet och svårighetsgrad, den tid advokaten haft till sitt förfogande, de värden som står på spel och klientens instruktioner. Det måste också kunna vägas in i bedömningen om advokaten har särskilda insikter och erfarenheter från det rättsområde som klientens ärende rör.

När de rättsliga frågorna är komplexa och kräver svåra överväganden får oaktsamhetsbedömningen främst riktas in på frågan om advokaten har varit tillräckligt omsorgsfull vid sina undersökningar och i sin analys av dels de faktiska omständigheterna, dels rättsläget och de processuella förutsättningarna att driva huvudmannens sak. 

Undersökningarna kan medföra att klienten har olika handlingsalternativ. Advokaten har då en skyldighet att upplysa klienten om dem och att framhålla de fördelar och risker som finns med respektive alternativ – och bör normalt ange sin uppfattning. En underlåtenhet att lägga fram alternativen med fördelar och risker bör emellertid inte kunna leda till skadeståndsskyldighet annat än i mer uppenbara fall.

Högsta domstolen ansåg att det kunde sättas i fråga om advokaten inför och under processen vid tingsrätten hade analyserat de rättsliga frågorna med tillräcklig omsorg, vilket påverkade hans möjligheter att  gå igenom de handlingsalternativ som fanns med bostadsrättsföreningen. Men Högsta domstolen fann att det inte var fråga om ett så uppenbart misstag att det kan grunda skadeståndsskyldighet.

Högsta domstolens dom den 13  juni 2018 i mål nr T 12-17