Regeringen har idag, den 21 juni, överlämnat ett lagförslag till Lagrådet som syftar till att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för alla som vistas i deras lokaler.

Regeringen föreslår bland annat att:

  • Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska få större möjlighet att närvara genom videokonferens, till exempel om det kan antas att någon som ska delta i sammanträdet utsätts för påtryckningar.
  • Åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl, till exempel om det kan antas att någon som ska delta i sammanträdet utsätts för påtryckningar eller känner rädsla för åhörarna.
  • Rättens ordförande ska inte bara ska kunna utvisa störande åhörare från rättssalen utan även avvisa dem helt från domstolsbyggnaden. Det införs också en möjlighet att utvisa eller avvisa en person som utsätter en målsägande eller ett vittne för påtryckningar.
  • Straffet för brott mot förbudet att fotografera i rättssalen höjs från penningböter till böter eller fängelse i högst sex månader. Fotograferingsförbudet utvidgas så att det även omfattar fotografering in i rättssalen, till exempel genom en öppen dörr eller ett fönster.
  • För att undvika otillåten fotografering och inspelning av rättens enskilda överläggningar ska reglerna om hur åhörare får använda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning skärpas. Huvudregeln ska vara att elektronisk utrustning ska vara avstängd och undanstoppad. Undantag ska kunna medges, till exempel för medier.
  • Fler ska omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller. Advokater föreslås även fortsättningsvis vara undantagna, medan biträdande jurister och andra rättsliga biträden som inte är advokater enligt de nya reglerna ska kunna genomgå säkerhetskontroll.

Advokatsamfundet gav i sitt remissvar till utredningen stöd till de flesta av förslagen. Samfundet påpekade dock att videokonferens vid domstolsförhandlingar bör användas med försiktighet. Advokatsamfundet ansåg också att även biträdande jurister vid advokatbyråer borde omfattas av undantaget från säkerhetskontroll.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Till Advokatsamfundets remissvar.

Till lagrådsremissen