Förundersökningen inleddes i januari i år och baserade sig på uppgifter, som innebar att domaren uppsåtligen eller av oaktsamhet skulle ha dömt i ett mål trots att han var jävig och att han därigenom skulle ha gjort sig skyldig till tjänstefel. Under förundersökningen har det hämtats in olika uppgifter och förhör har hållits.

– Min bedömning av de uppgifter som nu finns i utredningen är att de inte visar att domaren vare sig uppsåtligen eller av oaktsamhet dömt i målet i strid med bestämmelserna om jäv, säger JO Lars Lindström i en kommentar på JO:s hemsida.

Lindström säger även:

– Det är en mycket lägre tröskel för att inleda en förundersökning jämfört med vad som krävs för att delge någon en misstanke om brott och för att väcka åtal. Eftersom det i januari 2018 fanns anledning att anta att brott hade begåtts så inleddes en förundersökning.

Läs mer på JO:s webbplats