Advokatsamfundet är positivt till att det nu genomförts en översyn av regelverket avseende barnpornografibrott. Samfundet anser dock att en sådan översyn lämpligen borde ha gjorts av en samlad utredningsexpertis och presenterats i form av ett betänkande.

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget att straff om barnpornografibrott även fortsättningsvis bör regleras i 16 kap. brottsbalken. Alternativet, att flytta bestämmelsen till 6 kap. brottsbalken riskerar, enligt samfundet, att medföra en mängd negativa konsekvenser.

Däremot avstyrker Advokatsamfundet förslaget om att den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott enbart på grund av att denne varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen är under 18 år. Förslaget innebär ett förändrat skuldrekvisit, och väcker enligt Advokatsamfundet ”betydande betänkligheter ur ett rättssäkerhetsperspektiv, då det finns en risk för att det uppstår en brottspresumtion och att en förklaringsbörda åläggs den misstänkte. Härigenom skulle åklagaren ges en bevislättnad, vilket inte är acceptabelt från ett rättssäkerhetsperspektiv.”

Advokatsamfundet säger också nej till förslaget om avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott mot barn. Samfundet pekar på att avskaffande av preskriptionstid tidigare har förbehållits de allra grövsta brotten, och att vissa allvarliga brott begångna mot barn sedan tidigare har en förlängd preskriptionsfrist. I sitt remissvar skriver Advokatsamfundet att utredaren inte har anfört några tillräckligt tungt vägande skäl för att, utöver den redan existerande förlängning av preskriptionsfristen, särbehandla regelverket avseende preskription av brott begångna mot barn. Samfundet pekar också på att alltför många undantag från huvudregeln om preskriptionstid kan leda till oklarheter och misstag vid den praktiska tillämpningen.

Även Justitieombudsmannen, JO, avstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott mot barn. JO Lars Lindström anser här att nackdelarna av att ytterligare luckra upp det nuvarande systemet är för stora för en sådan förändring, i synnerhet som utredaren inte kunnat slå fast att preskriptionstiden utgör ett stort problem vid dessa brott.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Läs JO:s remissvar.

Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23)