I en replik på Dagens Juridik i dag den 21 oktober bemöter Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander debattartikeln av en åklagare den 19 oktober, där han föreslår att tillsynen av advokater ska läggas utanför Advokatsamfundet.

I sin replik understryker Mia Edwall Insulander att Advokatsamfundets tillsyn över samfundets ledamöter är förbunden med principen om ett oberoende advokatväsende i Sverige och en fråga av central betydelse för rättsstaten.

Mia Edwall Insulander förklarar att Advokatsamfundets ställning och funktion, regleringen av god advokatsed och disciplintillsyn över advokaterna samt frånvaron av offentlig finansiering har till syfte att garantera Advokatsamfundets oberoende och frihet från staten. För att advokaterna ska kunna sina klienters intressen även mot det allmänna, måste advokaterna tillförsäkras oberoende i sin yrkesutövning.

Dessutom påminner Mia Edwall Insulander om att Advokatsamfundets uppgift att garantera en hög etisk och professionell standard hos advokaterna sker genom både löpande tillsyn, där hanteringen av disciplinärenden ingår, och en allt intensivare proaktiva tillsyn. Därutöver finns kraven på att den som söker inträde i Advokatsamfundet måste ha avlagt advokatexamen och på att advokater varje år måste genomgå obligatorisk vidareutbildning.

Mia Edwall Insulander konstaterar att åklagarens förslag om att lägga tillsynen utanför Advokatsamfundet skulle innebära ett direkt hot mot advokatväsendets oberoende. ”För att kunna fullgöra sina plikter och ta tillvara klienternas intressen även gentemot det allmänna, är det nödvändigt att advokaterna fortsatt tillförsäkras oberoende i sin yrkesutövning”, skriver hon.

Mia Edwall Insulanders replik ”Advokatsamfundets oberoende tillsyn – av central betydelse för rättsstaten” på Dagens Juridik