I februari i år mottog Advokatsamfundet en uppmärksammad disciplinanmälan från Åklagarmyndigheten. Anmälan riktade sig mot två advokater och handlade bl.a. om att dessa skulle ha läckt uppgifter som omfattats av restriktioner, till utomstående. Påståendena i anmälan baserade sig huvudsakligen på vad som förekommit i s.k. encrochattar, inhämtade från Frankrike.

I chattarna förekom kommunikation med ett användarkonto som de två advokaterna påstods ha delat på. Advokaterna skulle i kommunikationen ha kallat sig för ”Kungen” respektive ”Prinsen”.

Vid genomgång av chattarna hade det framkommit uppgifter som enligt anmälarna gav anledning att misstänka att de båda advokaterna hade vidarebefordrat information som de erhållit under tystnadsplikt, till utomstående. Det hade också framkommit uppgifter som gav anledning att misstänka att den ena advokaten vidarebefordrat information som denne erhållit vid polisförhör under yppandeförbud. I anmälan framställdes också ytterligare anmärkningar mot advokaterna.

Nämnden har vid behandlingen av ärendena hållit muntlig förhandling. Vid förhandlingen, till vilken båda advokaterna hade kallats, medverkade bara en av dem.

Nämnden har i det nu meddelade beslutet uteslutit advokaterna ur Advokatsamfundet och förordnat att beslutet genast ska verkställas. Beslutet är enhälligt.

Sammanfattningsvis har nämnden funnit att den ena advokaten allvarligt har åsidosatt god advokatsed i två fall som innefattat att information som omfattats av yppandeförbud och restriktioner har förmedlats till utomstående. Omständigheterna för var och en av överträdelserna har varit synnerligen försvårande. Härutöver har nämnden funnit att advokaten åsidosatt god advokatsed genom att åta sig uppdrag för vilka han saknat tillräcklig erfarenhet, och genom sättet han utfört uppdragen.

Den andra advokaten har också, under synnerligen försvårande omständigheter, befunnits allvarligt ha brutit mot god advokatsed genom att ha förmedlat information som omfattats av restriktioner. Advokaten har vidare bedömts allvarligt ha åsidosatt god advokatsed genom att inte ha medverkat vid nämndens sammanträde. Omständigheterna i fråga om underlåtenheten att medverka har också varit synnerligen försvårande.

Advokaten har härutöver slutligen brutit mot god advokatsed genom att på sitt klientmedelskonto låta deponera en likvid hänförlig till en lägenhetsförsäljning, utan att först ha säkerställt att klientens hustrus rätt inte äventyrades.

Den som önskar ta del av beslutet kan beställa detta hos kristina.midebjork@advokatsamfundet.se.

Efter kl. 13.00 i dag den 30 juni kommer, här på webbplatsen, Advokatsamfundspoddens första avsnitt att läggas ut, i vilket generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterar beslutet.