Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Remissvar från Advokatsamfundet om Lex Lilla hjärtat

Ja till drogtest och uppföljning men nej till tidigare överflyttning av vårdnaden.

I sitt remissvar ställer sig Advokatsamfundet bakom vissa av förslagen i departementspromemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7), medan andra får nej.

I promemorians föreslås att tvångsvård av barn inte får upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Advokatsamfundet konstaterar i sitt remissvar att det är positivt att rekvisiten för upphörande av vård förtydligas och uttryckligen framgår av lagtexten.

Advokatsamfundet säger också ja till förslagen om att socialnämnden ska bli skyldig att följa upp barns situation när tvångsvården har upphört, och att socialnämnden ska få möjlighet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas enligt LVU inför umgänge och inför prövning av om att tvångsvården ska upphöra.

Däremot avstyrker Advokatsamfundet förslaget om att socialnämnden ska bli skyldig att överväga vårdnadsöverflyttning till ett familjehem där den unge är placerad redan efter två år, istället för som idag efter tre år.

Läs Advokatsamfundets remissvar.