Advokatsamfundet har lämnat ett remissyttrande över rekonstruktionsutredningens förslag Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12).

Samfundet är i stora delar positivt till förslagen i utredningen och delar utredningens förslag att implementera EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv genom en ny lag om företagsrekonstruktion. Advokatsamfundet säger också ja till förslaget att införa en ny lag om offentlig skulduppgörelse liksom införandet av nya regler om gäldenärens avtal vid rekonstruktion.

Däremot hade Advokatsamfundet gärna sett att utredningen även hade lämnat fler konkreta förslag angående gäldenärens avtal vid konkurs för att i möjligaste mån nå neutralitet mellan de olika insolvensförfarandena i detta avseende. Även i övrigt pekar Advokatsamfundet på en del oklarheter i förslagen, som bör förtydligas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Läs Advokatsamfundets remissvar.