Advokatsamfundets styrelse har antagit ett nytt program om rättsstatsfrågor. I programmet presenterar Advokatsamfundet sin principiella inställning i ett antal frågor som samfundets bedömer som grundläggande i en demokratisk rättsstat.

Det nya programmet kompletterar och uppdaterar Advokatsamfundets program om rättssäkerhetsfrågor från 1988. Avsikten är att ställningstagandena i det nya programmet ska kunna vara till ledning i advokaternas verksamhet, utgöra utgångspunkter för Advokatsamfundets ställningstaganden i lagstiftningsärenden och stimulera advokaterna att delta i den rättspolitiska debatten.

I programmet konstaterar styrelsen att oberoende advokater och ett oberoende advokatsamfund är av avgörande betydelse för den demokratiska rättsstaten. Programmet slår fast att alla advokater har ett personligt ansvar för att värna rättsstaten och dess grundläggande värderingar och institutioner.

Programmet redovisar grundläggande rättssäkerhetsprinciper och framhåller att principerna alltid måste upprätthållas och värnas.

För att skydda den demokratiska rättsstaten anser Advokatsamfundets ett högre krav bör införas för ändring av grundlag, så att det för beslut i riksdagen om grundlagsändring, utöver ett mellanliggande val, ska krävas en kvalificerad riksdagsmajoritet.

Advokatsamfundet konstaterar också att det är en brist att den svenska regeringsformen inte har någon motsvarighet till regleringen i Europakonventionen artikel 17, om att den som avser att undergräva den demokratiska rättsstaten inte kan åberopa dess fri- och rättigheter för att uppnå sitt mål. Därför anser Advokatsamfundet att det bör framgå även av regeringsformen att dess fri- och rättigheter inte skyddar odemokratisk verksamhet eller handlingar som kränker någons grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Programmet redovisar Advokatsamfundets principiella ståndpunkter under rubrikerna

 • Lagstiftningsprocessen
 • Advokatens roll i rättsstaten
 • Advokatsamfundets och advokatens oberoende
 • Domstolsväsendets oberoende
 • Nämndemän
 • Stärkt skydd för enskilda som verkar i rättsstaten
 • Rätten till rättslig prövning
 • Stärkt rättssäkerhet i brottmålsprocessen
 • Stärkt rättssäkerhet i skatteprocessen
 • Migration och rättssäkerhet i asylprocessen
 • Datalagring, dataskydd och andra integritetsfrågor
 • Det internationella arbetets betydelse för rättsstaten

Advokatsamfundets rättsstatliga program

Advokatsamfundets rättsstatliga program – omarbetad version med ny layout