Advokatsamfundet säger i sitt remissvar nej till förslagen i 2020 års grundlagskommittés delbetänkande Föreningsfrihet och terroristorganisationer. Kommittén föreslår där en ny regel i regeringsformen som ger möjlighet att inskränka föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism.

Kommitténs argument för en inskränkt föreningsfrihet är dels att terrorism innefattar brottslighet av mycket allvarligt slag som är systemhotande, dels att det rör sig om brottslighet som inte sällan har internationella inslag och där det därför finns ett omfattande straffrättsligt samarbete mellan olika länder.

Enligt Advokatsamfundet ger dock redan dagens straffrättsliga reglering på lagnivå möjlighet att vidta åtgärder mot personer som ägnar sig åt terroristverksamhet. Advokatsamfundet konstaterar också att EU-kommissionen vid två tillfällen har accepterat regeringens bedömning att den svenska lagstiftningen på området uppfyller kraven på EU-nivå och att det dessutom inte finns några uppgifter om att skillnaden i regleringen i förhållande till andra stater skulle ha medfört att Sverige behövt avstå från att delta i internationellt samarbete mot terrorism.

Sammanfattningsvis skriver Advokatsamfundet att ”de två huvudsakliga argument som kommittén anför som grund för att inskränka föreningsfriheten inte uppväger de men som en sådan förändring på sikt skulle kunna leda till”.

Läs Advokatsamfundets remissvar.