Regeringen beslutade idag om en proposition som innebär utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål.

Redan i april överlämnade regeringen ett förslag om ökad användning av tidiga förhör i straffprocessen till Lagrådet. Regeringen ville då bland annat:

  • tillåta berättelser från förhör inför en brottsbekämpande myndighet som bevis,
  • göra det möjligt att ta upp bevisning i domstol före huvudförhandling, till exempel i stora brottmål eller om det kan antas få betydelse för frågan om att häva ett häktningsbeslut eller restriktioner, och
  • göra det möjligt att använda vittnesattester som bevisning.

Lagrådet hade en rad kritiska synpunkter på förslagen. Bland annat påpekade Lagrådet, liksom Advokatsamfundet har gjort i tidigare remissvar, att förslagen om att en ökad användning av tidiga förhör innebär att balansen mellan åklagaren och den misstänkte förskjuts i viss utsträckning.

Lagrådet noterade också att de omständigheter som enligt förslaget ska beaktas vid bedömningen av om det är lämpligt att ta upp bevis tidigt framför allt har att göra med behovet eller nyttan av att ta upp bevis redan under förundersökningen. Här efterlyste Lagrådet en ökad hänsyn till rättssäkerhetsaspekterna, inte minst den misstänktes möjlighet att fullt ut förstå den kontext som förhöret hålls i samt den misstänktes möjlighet att hålla meningsfulla motförhör.

Även Advokatsamfundet har riktat hård kritik mot förslagen om tidiga förhör, som först fördes fram av en utredning 2017 (Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål, SOU 2017:98). ”De föreslagna ändringarna innebär, i princip, att försvarets möjligheter att ifrågasätta åklagarens bevisning beskärs och att domstolarnas prövning av förhörsutsagor begränsas till att utröna om det finns skäl att ifrågasätta de förhör som hållits under förundersökningen”, skrev Advokatsamfundet i sitt yttrande 2018.

Enligt de nuvarande straffprocessuella reglerna ska vittnen och andra förhörspersoner höras i samband med huvudförhandlingen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Utökade möjligheter att använda tidiga förhör (Prop. 2020/21:209)

Lagrådets yttrande över lagrådsremissen Utökade möjligheter att använda tidiga förhör.

Advokatsamfundets remissyttrande den 13 mars 2018 över delbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98).