Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

HD prövar fråga om ersättning för advokat ”listad” på orten

Yrkad ersättning för resekostnad och tidsspillan avslogs av underinstanserna eftersom advokaten hade lokalkontor på domstolsorten.

Högsta domstolen ska pröva frågan om en advokat kan få ersättning för resa och tidsspillan från den ort där advokaten huvudsakligen är verksam till en domstol på annan ort, trots att advokaten har kontor även på denna ort.

Målet gäller en advokat som förordnats som försvarare i Skellefteå tingsrätt.  Efter avslutade förhandling begärde advokaten ersättning för resa och tidsspillan för resan mellan Umeå och Skellefteå. Tingsrätten avslog dock begäran, med hänvisning till att advokaten hade lokalkontor i Skellefteå och var upptagen på tingsrättens lista över försvarare och biträden som förordnas utan särskild begäran.  

Advokaten överklagade beslutet, men Hovrätten för Övre Norrland gjorde samma bedömning som tingsrätten. Advokaten överklagade även hovrättens beslut, och nu ska frågan alltså prövas av Högsta domstolen.