Riksrevisionen granskar just nu hur tingsrätterna och Domstolsverket hanterar ersättningarna till offentliga försvarare och målsägandebiträden i brottmål. Myndigheten har inlett granskningen ”efter indikationer på att domstolarna till viss del saknar förutsättningar att effektivt bedöma rimligheten i de ersättningsanspråk som advokater och andra rättsliga biträden lämnar in”, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Syftet med granskningen är att svara på om tingsrätterna och Domstolsverket utövar en betryggande kontroll över hanteringen av ersättning till rättsliga biträden i brottmål.

Riksrevisionen konstaterar att kostnaderna för offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden under 2020 var cirka 3,5 miljarder kronor och att kostnaderna under de tre senaste åren har ökat med 15 procent samtidigt som konsumentprisindex har ökat med 2,3 procent.

Ökningen beror delvis på att antalet ärenden har ökat och att varje ärende i kräver mer tid i genomsnitt.

Men enligt Riksrevisionen finns det indikationer på brister i domstolarnas hantering av ersättningsanspråken. Riksrevisionens årliga revison av Domstolsverket har noterat flera gånger att förutsättningarna för en rimlig kostnadsprövning är svaga och att de kostnadsräkningar som lämnas in inte alltid innehåller tillräcklig information om vad anspråken på ersättning avser.

Riksrevisionen hänvisar också till att medierna ska ha rapporterat om offentliga försvarare som har debiterat felaktigt.

Resultatet av granskningen sammanställs i en rapport med planerad publicering i oktober 2021.