Trafik- och lokaliserinhsdata från telefoner, som visar hur en person kommunicerat eller var personen befunnit sig, får bara användas i syfte att bekämpa allvarlig brottslighet eller förhindra allvarliga hot mot säkerheten. Det fastslog EU-domstolen tidigare i veckan i ett förhandsavgörande.

Det är Estlands högsta domstol som vänt sig till EU-domstolen med en fråga om användningen av trafikdata. Bakgrunden är att en person dömts för bland annat stöld, med hjälp av bevisning i form av sådana data. Domen överklagades till Estlands högsta domstol, som då vände sig till EU-domstolen med frågan om användningen verkligen är förenlig med EU-rätten.

EU-domstolen, som avgjorde målet i så kallad stor kammare, fann att användningen av trafikdata i detta fall var oproportionerlig. Enligt domstolen kan endast syftet att bekämpa allvarlig brottslighet eller att förebygga allvarliga säkerhetshot berättiga att myndigheter får tillgång till sådana data som avslöjar detaljer om den enskildes privatliv.

I det aktuella målet var det Estlands ålagarmyndighet som prövade om polisen skulle få tillgång till trafikdata. EU-domstolen fastslår här att sådana prövningar enligt EU-rätten ska göras av domstol eller en annan oberoende myndighet. Åklagarmyndigheten uppfyller, enligt domstolen, inte detta krav på oberoende.

Läs EU-domstolens pressmeddelande om målet.