En advokat i Stockholm förordnades i juli  2017 som offentligt biträde till en mamma i ett ärende som rörde överklaganden av två olika socialnämnders beslut om LVU-vård för totalt nio barn. Advokaten begärde ersättning för totalt 27 timmars arbete, av vilka tio timmar gällde arbete som ombudet utfört innan hon förordnades som offentligt biträde.

Förvaltningsrätten i Linköping nekade dock ersättning för de tio timmarna som advokaten utfört innan hon förordnades som offentligt biträde. Advokaten överklagade förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Jönköping.

Kammarrätten i Jönköping bifaller ersättning för fem av de tio timmarna som advokaten utfört innan hon förordnades. Kammarrätten skriver att de inte ifrågasätter klientens behov av biträde innan offentligt biträde förordnades av domstolen eftersom ”åtgärder rörande begäran om hemtagning av barnen och överklagande av socialnämndens beslut angående fortsatt vård kan anses vara av brådskande art”.

Kammarrättens i Jönköping mål nr 2124–2125-17