Advokatsamfundet anser i sitt remissvar på betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) att flera av förslagen behöver genomlysas ytterligare.

I remissvar på tidigare utredningar har Advokatsamfundet noterat att informationssäkerhetsarbetet bedrivs utifrån olika utgångspunkter utifrån olika författningar som har tillkommit vid olika tillfällen, med olikartad terminologi och utan strukturerat inbördes samband. Dessutom har ny teknik och eskalerande hot drivit fram nya regler, vilket har lett till överlappande bestämmelser som inte är lätta att tillämpa. Sammantaget menar Advokatsamfundet att detta har givit bilden av ett växande, svåröverblickbart och fragmenterat rättsområde, vilket skapar osäkerhet i den praktiska hanteringen och riskerar att innebära rättsosäkerhet vid rättstillämpningen. Samtidigt noterade Advokatsamfundet att den följden av den reglering som föreslogs i utredningarna om informationssäkerhet (SOU 2015:23) och ny säkerhetsskyddslag (2015:25) skulle bli en omfattande överlappning mellan olika organs tillsynsansvar. Mot den bakgrunden avstyrkte samfundet förslagen.

Advokatsamfundet konstaterar nu att de förslag som Utredningen om genomförande av NIS-direktivet lägger fram i det nya betänkandet stärker samfundets tidigare farhågor. Enligt samfundet talar mycket för att samla specialistkompetensen hos en enda myndighet, i stället för att söka bygga upp kompetens för informationssäkerhetsreglering hos många olika myndigheter. Samfundet ifrågasätter om det ens finns förutsättningar att rekrytera IT-säkerhetsspecialister till så många myndigheter.

Därtill ser Advokatsamfundet ett behov av att genomlysa konsekvenserna av att EU:s dataskyddsförordning kommer att gälla parallellt med den nya reglering som utredningen föreslår. Samfundet ställer sig också frågande till varför den information som berörs endast ska omfattas av svag sekretess.

Advokatsamfundets yttrande över betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)