Vid ett sammanträde för muntlig förberedsele i ett tvistemål i Norrköpings tingsrätt i oktober 2014 var parterna eniga om att dåvarande Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, skulle undersöka åldern på ett dokument samt parternas underskrifter. Tingsrätten kom då överens med parterna om att svarandena skulle skicka in underskrifter som tingsrätten sedan skulle skicka vidare till SKL.

Den 23 oktober skickade ett av svarandeombuden in handlingarna med underskrifter på och uttryckte samtidigt att dessa inte skulle skickas till käranden.

Fyra dagar senare begärde käranden få ta del av kopior av jämförelsematerialet som svarandena hade lämnat in.

Det framgår dock inte av handlingarna i målet hur tingsrätten vilka åtgärder den vidtagit med anledning dels av önskemål från svarandeombudet, dels handlingar som en part gett in och som skulle skickas till en annan part i målet. Norrköpings tingsrätt kan heller inte för JO redogöra för vilka åtgärder som den vidtog med anledning av skrifterna som skickades in i målet.

Justitieombudsmannen Lars Lindström skriver: ”Oavsett om anledningarna till att det inte framgår vilka åtgärder som vidtogs är bristande dokumentation eller att några åtgärder inte vidtogs förtjänar tingsrätten kritik för handläggningen.”

JO:s målnummer 3779-2016