Kommissionen föreslår i ett förslag om ändringar i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning, KOM(2017) 335, för att bekämpa och motverka skatteflykt att ålägga förmedlare och skattebetalare en obligatorisk rapporteringsskyldighet av gränsöverskridande potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang.

Sveriges advokatsamfund avstryker ändringsförslaget i nuvarande utformning och påpekar att förslaget liksom tidigare ändringsförslag medför ytterligare försämringar av direktivet fråga om förutsebarhet, rättssäkerhet, tydlighet och sekretess. Advokatsamfundet skriver bland annat att ”det aktuella ändringsdirektivet har klara brister/oklarheter på ett flertal betydelsefulla punkter och dessa bör analyseras vidare.”

I en ny artikel i förslaget anges att en förmedlare ska kunna erhålla rätt till undantag från rapporteringsskyldigheten om denne är berättigad till det enligt nationell lagstiftning genom så kallade yrkesmässiga privilegier. Advokatsamfundet framhåller att begreppet ”yrkesmässiga privilegier” är otydligt, och skriver: ”Samfundet utgår från att samfundets ledamöter kommer att omfattas av begreppet, men anser det önskvärt att bestämmelsen preciseras så att den bättre anger vilka som avses omfattas av undantaget.”

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här.