I betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) bland annat att en ny enhet för utredning av bidragsbrott inrättas hos Försäkringskassan.

Sveriges advokatsamfund har ingen erinran mot huvuddragen i förslagen, men invänder mot förslaget att myndigheter som utsatts för brott själv ska få lov att besluta om och inleda förundersökning.

Advokatsamfundet skriver i sitt remissyttrande att frågor om förundersökning och tvångsmedel även i fortsättningen bör hanteras av åklagare och inte av tjänstemän på Försäkringskassan eller den så kallade Bidragsbrottsenheten: ”Att låta en myndighet som utsatts för brott själv inleda förundersökning och vidta tvångsåtgärder inger starka betänkligheter. Att dessutom möjliggöra för en sådan myndighet att använda sig av straffprocessuella tvångsmedel är inte acceptabelt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Advokatsamfundet motsätter sig därför förslaget i denna del.”

Advokatsamfundet har även synpunkter mot förslag om att Migrationsverket ska få direktåtkomst till vissa uppgifter i andra myndigheters databaser: ”Som tidigare konstaterats är Advokatsamfundet kritiskt mot att tillåta direktåtkomst mellan olika myndigheter, särskilt när det gäller direktåtkomst till känsliga personuppgifter. Det riskerar ofta att för många personer får tillgång till personuppgifterna. Såsom Advokatsamfundet påtalat i tidigare remissyttranden finns vidare ofta mindre integritetskänsliga sätt att dela information på.”

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här