Advokatsamfundet har yttrat sig över Spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30).

I remissyttrandet är Advokatsamfundet kritiskt mot utredningens förslag och ifrågasätter de överväganden som presenterar i betänkandet på en rad punkter.

Advokatsamfundet menar att en reform av den svenska lagstiftningen om spel och vadhållning är välkommen, och att det är angeläget att undanröja de många tvivelaktigheterna som samfundet anser finns när det gäller rättsläget i dag så att lagstiftningen i stället överensstämmer med unionsrättsliga och konstitutionella krav.

Men Advokatsamfundet saknar en grundlig juridisk analys i betänkandet av hur de förslag som läggs fram är förenliga med reglerna på flera viktiga områden. Bland de frågor som borde ha analyserats djupare finns de rättsliga principerna för den fria rörligheten för varor och tjänster, etableringsfriheten, statligt stöd och dessutom de konstitutionella krav som ställs i grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom anser Advokatsamfundet att utredningen inte har beaktat hänsynen till den personliga integriteten tillräckligt.

Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)