Kammarrätten i Stockholmen beviljar inte en advokat, som var förordnad som offentligt biträde åt vårdnadshavarna i ett LVU-mål, begärd ersättning för 19 timmars arbete.

Advokaten menar att omständigheterna i målet varit speciella och att nedlagda arbetstimmarna överstiger vad som normalt eftersom hans klienter har bristande kunskaper i svenska. Han menar att därför behövt ta del av tidigare utredningar, domar, beslutsunderlag och samtliga journalanteckningar avseende barnen för att på bästa sätt framföra vårdnadshavarnas talan i processen, och för att förklara socialnämndens överväganden för klienterna.

Kammarrätten går dock på samma linje som Förvaltningsrätten I Stockholm och menar att arbetet inte har varit nödvändiga för att fullgöra uppdraget i fråga om upphörande av LVU-vården, utan beviljar endast ersättning för 12 timmars arbete.

Kammarrätten i Stockholm mål nr 7000-17