Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kritik mot förslag om ny skatt

Advokatsamfundet har yttrat sig över promemoria.

Skatteverket föreslår i promemorian Exitbeskattning för fysiska personer en ny skatt riktad mot personer som äger aktier i onoterade företag.

Sveriges advokatsamfund avstyrker i ett yttrande förslaget i dess nuvarande utformning. Advokatsamfundet ifrågasätter bland annat om förslaget till alla delar är förenligt med EU-rätten, och är kritiskt till att lagförslaget tagits fram av Skatteverket, en myndighet, vars huvudsakliga roll är att tillämpa och utöva tillsyn över lagstiftning.

Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande att de ”hyser även viss oro för att förslaget, särskilt i denna del, ska försvåra för svenska företag att attrahera utländska nyckelpersoner att komma till Sverige för att bosätta sig och arbeta, vilket kan minska Sveriges konkurrenskraft som investeringsland.”

Läs hela Advokatsamfundets remissyttrande här