Justitiedepartementet promemoria Nya regler för europeiska småmål – lättare att pröva tvister inom EU föreslår kompletterande bestämmelser till det ändrade europeiska småmålsförfarandet för att göra att det blir snabbare, enklare och billigare för privatpersoner och företag att få gränsöverskridande tvister prövade. Förslagen föreslås träda i kraft den 14 juli 2017.

Advokatsamfundet har i sitt remissyttrande i huvudsak inga invändningar mot de föreslagna författningsändringarna, men ställer sig kritiskt till förslagen om att tröskeln för vad som utgör ett europeiskt småmål höjs från 2 000 euro till 5 000 euro samt revidering i första meningen i artikeln 5.1a om muntlig förhandling i förordningen.

I sitt remissyttrande skriver Advokatsamfundet bland annat att: ”Advokatsamfundet anser det allvarligt att parternas rätt till muntlig förhandling inskränks genom ändringen. Det finns alltså en påtaglig risk för att parterna berövas rätt till en muntlig förhandling, vilket står i strid med artikel 6 i Europakonventionen”.

Läs Advokatsamfundets remissyttrande