I dag den 22 augusti lämnade Häktes- och restriktionsutredningen sitt betänkande Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) till inrikesminister Anders Ygeman.

Lagmannen Inger Söderholm har varit särskild utredare. Häktes- och restriktionsutredningen haft i uppdrag att lämna förslag med syftet att minska användningen av häktning och restriktioner för häktade. Utredningen har haft särskilt fokus på häktade under 18 år.

Sverige har fått återkommande kritik både nationellt som internationellt för att restriktioner, som får till följd att de häktade isoleras, används i för stor omfattning.

Häktes- och restriktionsutredningen anser att restriktioner används i större utsträckning än vad som är motiverat, och att det finns anledning att tro att vi i Sverige överdriver risken för att den som är häktad utan restriktioner agerar illojalt.

Utredningen anser utredningen att det krävs en genomgripande förändring i synen på häktning och kulturen kring häktning. Utredningen anser också att det är angeläget att antalet barn som är intagna på häkten minskar väsentligt. För det behövs ny lagstiftning.

Utredningen lämnar bland annat följande förslag.

  • Inrätta två nya alternativ till häktning; hemarrest och områdesarrest. Alternativen ska övervakas med fotboja, och den misstänkte förbjuds att lämna bostaden eller ett visst område annat än vid vissa bestämda tider och för särskilda ändamål.
  • Häktningstiderna ska begränsas genom tidsfrister. En misstänkt ska kunna vara häktad högst sex månader innan åtal väcks. Undantag kan göras om det finns synnerliga skäl. Om den häktade är under 18 år ska tidsfristen i stället vara tre månader, och undantag ska tillåtas endast om det är absolut nödvändigt.
  • Domstolarnas restriktionsprövning ska bli mer omfattande. Domstolarna ska inte bara bestämma om åklagaren ska få tillstånd att meddela restriktioner, utan även vilken eller vilka sorters restriktioner som tillståndet i så fall omfattar.
  • Varje häktad ska ha rätt till minst två timmars vistelse med annan person varje dag, eller minst fyra timmar om den häktade är under 18 år.
  • Häktad under 18 år ska inte förvaras i häkte, utan på särskilt ungdomshem. Undantag kan göras om åklagaren anser att det finns mycket starka skäl mot förvaring på särskilt ungdomshem.

Utredningen konstaterar att det följer av oskyldighetspresumtionen att den som är misstänkt för brott ska betraktas som oskyldig till dess att det finns en fällande dom. Om häktning förenas med restriktioner kan den häktade bli avskuren från i princip all kontakt med yttervärlden, trots att han eller hon ännu inte är dömd. Forskning visar att isolering redan efter några dagar är skadligt för en människa och att den orsakar framför allt psykiska, men ibland även fysiska, skador. Särskilt skadligt är isolering för personer under 18 år, skriver utredningen.

Häktes- och restriktionsutredningens betänkande Färre i häkte och minskad isolering, SOU 2016:52