I lagrådsremissen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU som reglerar skadeståndsansvar när det gäller konkurrensrättsliga frågor. Regeringen föreslår att direktivet genomförs i en ny lag, Konkurrensskadelagen.

Lagförslaget innehåller förslag till bestämmelser om ersättningsansvar och hur ersättningen ska bestämmas, om regressrätt och om rättegång. Förslaget innebär också följdändringar i lagen om grupprättegång, konkurrenslagen och lagen om patent- och marknadsdomstolar.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 27 december 2016.

Läs hela lagrådsremissen.