I en dom den 23 augusti slår Europadomstolen fast att Sverige skulle bryta mot Europakonventionens förbud mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, om en familj skulle utvisas till Irak. Domstolen prövade målet i stor kammare.

I målet hade en barnfamilj med irakiska medborgarskap, två föräldrar med en son, fått avslag på sin ansökan om asyl i Sverige och skulle utvisas till Irak.

Enligt Europadomstolen är säkerhetsläget i Irak i sig inte ett generellt hinder mot utvisning till Irak. Men domstolen konstaterar att familjen hade utsatts för ytterst allvarliga övergrepp från al-Qaida och att mannen i familjen hörde till en grupp som systematiskt förföljs av al-Qaida och andra grupper på grund av förbindelser med den amerikanska militären.

Med hänsyn till att myndigheterna i Irak inte längre kan garantera säkerheten för utsatta grupper, bland annat till följd av att ISIS:s framryckningar har lett till att Iraks regering inte längre har kontroll över stora delar av landets territorium, finner Europadomstolenatt familjen skulle löpa en verklig risk för förföljelse från icke-statliga aktörer, om de skulle återvända till Irak. Därmed skulle det vara ett brott mot artikel 3 i Europakonventionen, om utvisningen till Irak skulle verkställas.

Europadomstolens dom (stor kammare) i målet J. K. m.fl. mot Sverige (ansökan nr 59166/12)