Migrationsverket meddelade i början av juli att verket hade infört nya arbetsformer i asylärenden, som påverkade arbetsuppgifterna för de offentliga biträdena i ärendena.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skrev med anledning av Migrationsverkets meddelande ett brev den 7 juli till verkets generaldirektör Anders Danielsson och uttryckte kritik.

Anders Danielsson svarade Anne Ramberg i ett brev den 13 juli.

I sitt svar beklagar Anders Danielsson att Migrationsverket inte har berett processen inför verkets nya arbetssätt i samråd med Advokatsamfundet och ber om ursäkt för att verket har brustit i förberedelsearbetet.

Anders Danielsson klargör i brevet bakgrunden och syftet med det nya arbetssättet och förtydligar Migrationsverkets och de offentliga biträdenas roll. Enligt Anders Danielsson ställer det tillfälliga nya arbetssättet – som bara rör personer med medborgarskap i Iran, Irak, Afghanistan eller Somalia som sökte asyl före den 2 maj 2016 – endast ett krav på det offentliga biträdet: att komma in med inlaga två veckor före utredningen. Inga krav på inlagans innehåll ställs upp. Generaldirektören klargör att det inte är lämpligt att det offentliga biträdet presenterar information som talar till klientens nackdel och att det är Migrationsverket som har fullt utredningsansvar i enlighet med EU:s asylprocedurdirektiv.

I en skrivelse till advokater som är verksamma inom området asyl- och migrationsrätt skriver Anne Ramberg att hon ser positivt på klargörandet i brevet från Anders Danielsson och kommer att följa upp frågan genom en fortsatt konstruktiv dialog med Migrationsverket.

Anne Ramberg påminner också om att advokatetikens grundläggande krav gäller: ”För ordningens skull vill jag understryka att advokater och deras biträdande jurister aldrig får åsidosätta tystnads- och lojalitetsplikten mot klienten alldeles oavsett vad Migrationsverket må kräva av advokaten”, skriver hon.