Regeringens särskilda utredare har haft som uppdrag att se över skattereglerna för beskattning av incitamentsprogram. I sitt betänkande Beskattning av incitamentsprogram föreslås bland annat att det införs bestämmelser om särskilt skattegynnade personaloptioner, s.k. kvalificerade personaloptioner.

Advokatsamfundet har i sitt remissyttrande flera invändningar mot förslagen. Bland annat anses att förslaget borde omfatta fler företag och branscher, inte enbart de minsta och yngsta, samt kritiseras för att Skatteverket ska få meddela föreskrifter om värderingsparametrar.
I sitt remissyttrande skriver Advokatsamfundet bland annat att: ”Bevisfrågor lämpar sig inte för normgivning genom föreskrifter. Föreskrifter riskerar dessutom vid den praktiska rättstillämpning att få större genomslag än deras värde som rättskälla. Om Skatteverket vill tydliggöra sin ståndpunkt i värderingsfrågor, kan det ske genom vanligt ställningstagande.”

Läs Advokatsamfundets remissyttrande