En advokat verksam i Linz i Österrike vände sig till Europadomstolen därför att han inte hade getts möjlighet att bli muntligen förhörd i samband med ett disciplinärt förfarande emot honom.

Bakgrunden till ärendet är en brottsutredning i den regionala domstolen i Linz (the Linz regional court) 2006 mot en regional politiker och en moldavisk medborgare. De var båda misstänkta för människohandel. En organisation, där regionalpolitikern var ordförande, gav advokaten i uppdrag att företräda den moldaviska medborgaren i brottmålet. Efter att advokaten åtagit sig ärendet behöll han kontakten med politikern och försåg denne med information som rörde brottsutredningen mot den moldaviska medborgaren. Advokaten företrädde inte regionalpolitikern i brottmålet. I samband med det straffrättsliga förfarandet mot politikern anmälde domaren i den regionala domstolen i Linz till advokatsamfundet i delstaten Oberösterreich att han misstänkte att advokaten företrädde två parter i samma mål, så kallad ”double representation”.

I juli 2007 inleddes en förundersökning mot advokaten. Han misstänktes för att ha försökt hjälpa regionalpolitikern, falskt vittnesbörd och förfalskning av bevis. I december samma år återkallade advokatsamfundets disciplinnämnd tillfälligt advokatens rätt att företräda klienter i brottmål vid tre domstolar i Linz. Advokaten hördes inte innan beslutet fattades. Disciplinnämnden ansåg att den tillfälliga åtgärden var proportionerlig med hänsyn till de anklagelser som riktades mot advokaten. Advokaten överklagade det interimistiska beslutet och motsatte sig bland annat att han inte hade blivit hörd innan beslut fattades. Vidare ansåg han inte att åtgärden stod i proportion till de anklagelser som riktades mot honom.

I juni 2011 friade den regionala domstolen i Linz advokaten på alla punkter. Några månader senare hävde advokatsamfundet det interimistiska beslutet.

Advokaten begärde 500 000 euro i skadestånd för den ekonomiska skada han lidit på grund av disciplinnämndens beslut att förbjuda honom att företräda klienter i brottmål vid Linz domstolar i 46 månader. Dessutom begärde han 60 000 euro för att hans anseende hade skadats och avstängningen hade varit psykiskt påfrestade.

Europadomstolen skriver i sin dom att avsaknaden av muntlig förhandling ”oral hearing” i förfarandet i disciplinnämnden, där det fattades beslut om att tillfälligt hindra advokaten att företräda klienter i domstol, strider mot artikel 6 § 1 i Europakonventionen, rätten till en rättvis rättegång. Domstolen skriver också att det faktum att det har konstaterats att avsaknaden av muntlig förhandling strider mot konventionen i sig utgör skälig kompensation ”sufficient just satisfaction” för den ideella skada advokaten har lidit. Domstolen ogillar i övrigt advokatens skadeståndsanspråk.

 

 

Läs hela Europadomstolens dom i målet Helmut Blum v. Austria