Vid CCBE:s plenarsession i Lyon den 20 maj publicerade CCBE sina rekommendationer om skydd för advokatsekretessen i samband med övervakningsåtgärder. Rekommendationerna syftar inte bara till att skydda och garantera advokatsekretessen och tystnadsplikten, utan – vilket är ännu viktigare – till att skydda medborgarnas rättigheter och rättsstaten.

Advokatsekretessen är en kärnprincip i advokatyrket, som framhävs i CCBE:s regler om god advokatsed: ”Advokatens tystnadsplikt tjänar rättskipningens och klientens intressen. Den är därför berättigad till särskilt skydd av staten.”

Syftet med CCBE:s rekommendationer är att informera lagstiftare och makthavare om de normer som måste upprätthållas för att säkerställa att advokatsekretessen inte undermineras av statens övervakningsåtgärder.

Rekommendationerna betonar vikten av advokatsekretessen och den lagstiftning som skyddar den. De beskriver också grundförutsättningarna som garanterar respekten för principen, som behovet av lagreglering, en oberoende domstolsgranskning samt tillgång till rättsmedel och sanktioner om advokatsekretessen kränks.

CCBE:s ordförande Michel Benichou uttalade i samband med att rekommendationerna publicerades:

– CCBE har länge motsatt sig övervakning av kommunikation mellan advokat och klient, och uppmanar EU att skapa ett rättsligt skydd för advokatsekretessen mot statlig övervakning. Under det senaste året har CCBE framgångsrikt intervenerat i fall där advokatsekretessen har kränkts genom övervakningsåtgärder. De här rekommendationerna är ett ytterligare steg i rätt riktning för att försäkra att denna grundläggande princip och rättsstaten skyddas på högsta nivå.

CCBE:s rekommendationer på engelska

CCBE:s rekommendationer på franska