Hovrätten lämnade förhandsbeskedet att ombudets rätt till ersättning inte ska omfatta de merkostnader för tidsspillan och utlägg som kan uppstå på grund av att han har sin verksamhet långt ifrån Örebro, där domstolen ligger. Ombudet är därför, enligt hovrätten, inte berättigad till ersättning för tidsspillan med mer än ersättning för resa till huvudförhandlingen. På motsvarande sätt ska yrkad ersättning för resa reduceras, enligt hovrätten.

Ombudet klagade och yrkade att han tillerkänns begärd ersättning för tidsspillan och utlägg. Saken rör ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen.

Högsta domstolens mål nr Ö 2202-16 (Göta hovrätts mål nr T 965-15)