Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om den vinnande parten i ett tvistemål ska ha rätt till full ersättning av den förlorande parten för sina rättegångskostnader, även om rättshjälpen inte täcker hela rättegångskostnaderna.

Käranden vann målet om en fordran mot sin före detta man. Men hon hade sökt rättshjälp först efter att huvudförhandlingen i tingsrätten hade avslutats, enligt hennes ombud på grund av felaktig information från Rättshjälpsmyndigheten. Därför fick hon rättshjälpsersättning för bara 6,5 timmar av de 41 timmars arbete som ombudet hade lagt ned. Tingsrätten och hovrätten begränsade svarandens ersättningsansvar som förlorande part till endast kärandens kostnad för rådgivningsavgift och rättshjälpsbiträde.

Enligt kärandens ombud har tingsrätten felaktigt begränsat den ersättning för rättegångskostnader som svaranden ska betala till käranden, trots att hon vann målet och yrkade full ersättning för rättegångskostnader. Enligt ombudet är det viktigt att HD klargör att den vinnande parten i tvistemål har rätt till full ersättning för sina rättegångskostnader, även om rättshjälpen täcker bara en del av kostnaderna.

Högsta domstolens mål nr T 484-16 (Göta hovrätts mål nr T 965-15)