Regeringen har givit Brottsoffermyndigheten i uppdrag att utreda hur brottsoffer kan bemötas bättre digitalt av myndigheterna.

I utredningsuppdraget konstaterar regeringen att brottsoffer ofta hamnar i en svår och ovan situation, där många upplever att de inte får tillräcklig information, att viktig information ibland fördröjs och att brottsoffer i vissa fall nås av information på ett mindre bra sätt.

Därför har regeringen uppdragit åt Brottsoffermyndigheten att

  • kartlägga brottsutsattas behov av stöd under brottmålsprocessen och analysera i vilken mån behoven kan tillgodoses genom digitaliseringens möjligheter
  • mot bakgrund av analysen lämna förslag till ett bättre digitalt bemötande av den som blivit utsatt för brott

 Brottsoffermyndigheten ska bland annat utreda:

  • hur säker digital e-post kan användas i kommunikationen med brottsutsatta
  • hur digitala tjänster kan göra det möjligt att följa det egna ärendet
  • hur den myndighetsgemensamma webbinformationen kan utvecklas

Brottsoffermyndigheten ska kartlägga brottoffrens behov av stöd utifrån ett så kallat livshändelseperspektiv, som innebär att man utgår från de händelser den enskilde möter under olika faser i livet.

Regeringen skriver: ”Ett sådant perspektiv ger förutsättningar för att utveckla den offentliga verksamheten på ett sätt som ställer den enskildes behov i centrum. För att kunna erbjuda den som blivit utsatt för brott en sammahållen digital service krävs därför en nära samverkan mellan berörda myndigheter.”

Regeringens uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta (Ju2016/03925/KRIM)