Högsta förvaltningsdomstolen fastställer i domarna att för ett offentligt biträde, som är ett så kallat. distansbiträde men saknar rätt till ersättning för merkostnader, ska ersättning för tidsspillan och utlägg bestämmas utifrån samma schablon som tillämpas för en offentlig försvarare i motsvarande situation.

Läs mål nr 6667-13

Läs mål nr 2393-14