Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Migrationsverket ändrar sina rutiner avseende förskottsutbetalningar

Migrationsverket har ytterligare tillmötesgått Advokatsamfundet och ändrat rutinerna för förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden.

Advokatsamfundet har under en längre tid fört en dialog med Migrationsverket med anledning av att hanteringen av förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden inte har fungerat tillfredsställande. Det är därför mycket glädjande att Migrationsverket nu ytterligare har tillmötesgått Advokatsamfundets påpekanden. Migrationsverket förordar nu att det offentliga biträdet vid förskottsutbetalning inte endast kommer att beviljas ersättning för utfört arbete överstigande åtta timmar, utan att biträdet även kommer att beviljas förskott för kostnader avseende tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt, samt för utredning om biträdet har haft en utgift för denna.