Advokatsamfundet har under en längre tid fört en dialog med Migrationsverket med anledning av att hanteringen av förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden inte har fungerat tillfredsställande. Det är därför mycket glädjande att Migrationsverket nu ytterligare har tillmötesgått Advokatsamfundets påpekanden. Migrationsverket förordar nu att det offentliga biträdet vid förskottsutbetalning inte endast kommer att beviljas ersättning för utfört arbete överstigande åtta timmar, utan att biträdet även kommer att beviljas förskott för kostnader avseende tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt, samt för utredning om biträdet har haft en utgift för denna.