Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ja till förslag för att förebygga föräldrars konflikter

Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet Se barnet!

I betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) föreslås att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn ska först vända sig till socialnämnden för ett obligatoriskt informationssamtal.

Sveriges advokatsamfund har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i betänkandet, men framhåller i sitt remissyttrande bland annat synpunkter mot att ytterligare uppgifter läggs på socialförvaltningen ”som redan är en överbelastad aktör och som enligt Advokatsamfundets mening behöver stora tillkommande ekonomiska resurser för att kunna genomföra de uppgifter som redan åligger dem, och än mer för att utföra av utredningen föreslagna ytterligare uppgifter.”

Advokatsamfundet har även synpunkter mot den föreslagna ändring vid bedömningen av vårdnadsfrågan ska särskilt avseende fästas vid föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet, i stället för som nu vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Samfundet ifrågasätter om det är en tillräckligt tydlig förändring för att konfliktskapande agerande ifrån föräldrars sida ska kunna undvikas och efterlyser en ny utredning kring möjligheten att lösa tvistiga frågor kring ett barn.

Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att det bör finnas en kvalitetssäkring för så kallade medlare och föreslår även ”att domstolen borde kunna ha möjlighet att förordna om särskild medling i högkonfliktsituationer vid vilken möjlighet ska finnas att förordna om ett kvalificerat skräddarsytt medlingsteam bestående av olika professionella aktörer såsom barnpsykolog, advokat och socionom.”

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här