Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Meddelarskydd kan stärkas för fler privatiserade offentliga verksamheter

Utredningen föreslår meddelarskydd vid kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade lämnade i dag den 23 maj sitt betänkande Meddelarskydd – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) till justitieminister Morgan Johansson.

Utredningen föreslår att ett stärkt meddelarskydd ska gälla också för privatiserade offentliga verksamheter som kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.

I februari antog riksdagen lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter (meddelarskyddslagen), som träder i kraft den 1 juli 2017. Lagen innebär att anställda i enskilt bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, får samma rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering av media.

Utredningen har haft i uppdrag att överväga om det finns skäl att låta meddelarskyddslagenomfatta fler verksamhetsområden är de tidigare beslutade – skola, vård och omsorg.

I betänkandet föreslår den särskilda utredaren Carina Gunnarsson att ett meddelarskydd ska införas också i kollektivtrafiksverksamheter och i verksamheter som rör särskilda persontransporter inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Meddelarskydd – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)